هشدار

مهم: اطلاعات و اسناد مورد استفاده در این سایت اینترنتی را بدون اجازه شرکت نمی توان استفاده کرد. در غیر این صورت تمام حقوق قانونی ما محفوظ است.

تماس با ما

استانبول، آتاشهیر، محله فرهاد پاشا، خیابان غازی پاشا، کوچه 51، شماره

   24 06 660 0216

   info@polatturk.com.tr